ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับเขคประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ปฏิบัติพิธีการว่าด้วยกนอ_.pdf

 
ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง X-ray ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน article
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray จำนวน 1 เครื่อศ article
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) article
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.62 article
งบทดลองด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอกซ์เรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่้วบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง X-Ray ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ Checked Baggage X-Ray จานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถบ้านพักข้าราชการฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 (ลำพูน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่วบ้านพักข้าราชการฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 (ลำพูน)
ประกาศกรมศุลกากรที่ 170/2560 เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายการขอสำเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า บัญชีหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเอกซ์เรย์ ตรวจกระเป๋าและสัมภาระแบบ checked bagage X-ray จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่องการดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี article
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ 2/2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการนำวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตเข้าไปในเขตประกอบการเสรีภาคเหนือ (ลำพูน) โดยไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 0 article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 article
ประกาศกรมศุลกากร ที่๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๗/๒๕๕๑ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอสาร ว่าด้วยกระบวนการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติที่อยู่ในส่วนภูมิภาค
การเข้าใช้ระบบเครือข่ายกรมศุลกากรเงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี