ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
"บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า" เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

1_ ประกาศกระทรวงพาณิชย์.PDF 

2_ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.pdf

 

            คำเตือน

               มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการซึ่งสั่งห้ามขายสินค้าเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 36 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               ถ้าผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               มาตรา 56/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งสั่งห้ามให้บริการเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 38 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

               ถ้าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Tracking
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
QR Code ลงทะเบียนร่างกระบวนการผลิตที่มีสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2559 article
คู่มือประชาชน
***** การรับนักศึกษาฝึกงาน *****
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการขอยกเว้นอากรของตามภาค 4 ประเภท11 (ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศล)
ปัญหาด้านพิธีการศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวตามพิกัดอัตราศุลกากร ภาค 4 ประเภทที่ 3 (ค)
กรมศุลกากรจะตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป article
เรื่อง “วัตถุลามกเป็นของต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร” article
เรื่อง “ให้ระมัดระวังในการสำแดงราคา” article
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนฯ ขาออก หรือข้อมูลใบกำกับการขนย้ายฯ ภายหลังการส่งออก article
แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม article
บันทึกค่าช่อง Establish No. ในใบขนฯ ขาออก Type D articleเงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี