ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรมศุลกากร
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
dot
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

 

" องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย  

และเชื่อมโยงการค้าโลก"

 

" An excellent Customs service to achieve

sustainable development of Thailand economy

and global trade connectivity"

 

 

   

 

 

 

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. จับกุมยาและอาหารเสริม

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมโทรศัพท์มือถือ Iphone

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอุปกรณ์เสริมความงาม

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอาหารเสริม Unicity
ส่งมอบอุปกรณ์การสูบบารากู่ ให้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่


More...

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559


More...
dot
ประกาศกรมศุลกากร ที่๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๗/๒๕๕๑ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอสาร ว่าด้วยกระบวนการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติที่อยู่ในส่วนภูมิภาค


More...
dot
การเข้าใช้ระบบเครือข่ายกรมศุลกากร


More...
dot
สรุปข้อกำหนดในการทำใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศicon


More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรูป - กิจกรรม ด่านฯ
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

 


More...
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมงานวันครอบครัว และพิธีดำหัวผู้บริหาร ทชม.

 


More...
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

 


More...
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2559

 


More...
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-277699 โทรสาร.053-270660
CALL CENTER : 0-5327-7699

EMAIL ADDRESS : 104039@customs.go.th