ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรมศุลกากร
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
dot
วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

 องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก
An excellent Customs service 
to achieve sustainable development of Thailand economy and global trade connectivity

  

   

 

 

 

 

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. จับกุมยาและอาหารเสริม

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมโทรศัพท์มือถือ Iphone

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอุปกรณ์เสริมความงาม

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอาหารเสริม Unicity
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์icon

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพิมพ์ประไพ  สังข์ทอง หน.ฝคต., นางสาวพจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์ หน.ฝบท., นายเริงศักดิ์ อินทรบ้าน หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดทช. ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่...


More...

งบทดลองด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


More...
dot
ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555 icon

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พ.ศ.2530


More...
dot
ประกาศกรมศุลกากร ที่๓๔/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๗/๒๕๕๑ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอสาร ว่าด้วยกระบวนการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติที่อยู่ในส่วนภูมิภาค


More...
dot
การเข้าใช้ระบบเครือข่ายกรมศุลกากร


More...
dot
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนต์สั้น ความยาม 3 - 5 นาทีicon


More...
โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการicon


More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรูป - กิจกรรม ด่านฯ
ด่านฯ เชียงใหม่ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางicon

 


More...
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 


More...
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

 


More...
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการครบรอบ 37 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน

 


More...
อาจารย์ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ดทช.

 


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-277699 โทรสาร.053-270660
CALL CENTER : 0-5327-7699

EMAIL ADDRESS : 104039@customs.go.th