ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
การขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน

ข้อแนะนำ

การขอรับสิ่งของทางคลังสินค้า กรณีของใช้ส่วนตัว  ของใช้ในบ้านเรือน

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

               

เอกสารที่ใช้ผ่านพิธีการ
1.  ใบตราส่งสินค้าที่ผู้นำส่งของเข้ารับมาจาก  บริษัท  การบินไทย  (AIRWAY  BILL)
2.  บัตรประจำตัวประชาชน
3.  หนังสือเดินทาง  (Passport)
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน
5.  บัญชีราคาสินค้า  (INVOICE)
6.  บัญชีบรรจุหีบห่อ  (Packing  List)

 

การเตรียมเอกสารที่จะใช้ผ่านพิธีการ
                     ผู้นำของเข้าจะต้องกรอกรายละเอียดการนำของเข้าลงในใบขนสินค้าขาเข้า  ด้วยตนเอง  และลงลายมือชื่อข้างท้าย   โดยมีเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ใช้ผ่านพิธีการ 

 

ขั้นตอนการผ่านพิธีการ
                1.  ผู้นำของเข้ายื่นใบขนสินค้าพร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่พิธีการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่   หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประเมินอากรจะพิจารณาเอกสารประกอบที่ผู้นำเข้ายื่นว่า  ได้รับสิทธิยกเว้นอากรในฐานะของใช้ส่วนตัว  หรือของใช้ในบ้านเรือนหรือไม่ หากรายการใด ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิยกเว้นอากร ผู้นำของเข้าต้องชำระภาษีอากรต่างหาก 
                2.  ผู้นำของเข้านำใบขน ฯ  พร้อมเอกสารประกอบไปที่งานตรวจและควบคุมสินค้า  เพื่อทำการตัดบัญชีสินค้าทางอากาศยาน  และแจ้งบริษัทการบินไทย  เพื่อเตรียมของให้นายตรวจศุลกากรทำการตรวจสอบสินค้าต่อไป

 

การยกเว้นอากรแก่ของใช้ส่วนตัว
                    (1)  หลักทั่วไป
                            ของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เองหรือใช้ในวิชาชีพ  และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะได้รับการยกเว้นอากร เว้นแต่  รถยนต์  อาวุธปืนและกระสุนปืนและเสบียง  แต่สุรา  หรือ  CIGARETTE  หรือ  CIGAR  หรือ  ยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนนั้น  อธิบดีกรมศุลกากรอาจออกข้อกำหนดยกเว้นอากรให้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นแห่ง ๆ ไปแต่ไม่เกินปริมาณดังนี้

                             1.1  CIGARETTE   200  มวน  หรือ  CIGAR  หรือยาเส้นอย่างละ  250  กรัม  หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด  250กรัม  แต่ทั้งนี้  CIGARETTE  แต่ไม่เกิน  200  มวน
                             1.2  สุรา  1  ลิตร  
                (2)  บุคคลซึ่งจะได้รับพิจารณายกเว้นอากรของใช้ส่วนตัวบุคคลซึ่งจะได้รับเว้นค่าอากร  ได้แก่  คนต่างด้าว  หรือคนไทยที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว  หรือเป็นการย้ายภูมิลำเนา  แต่สิ่งของนั้นจะต้องมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะของบุคคลนั้น ๆ  ถ้ามีจำนวนมากเกินสมควร  ก็จะยกเว้นค่าอากรให้ไม่ได้  จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ฐานะของบุคคลเป็นราย ๆ ไป

 

การยกเว้นอากรแก่ของใช้ในบ้านเรือน
                   
  (1)  หลักทั่วไป
                             ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิลำเนาและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ จะได้รับการยกเว้นอากร
                              หมายเหตุ - ของส่วนตัวและของใช้บ้านเรือนนั้นจะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน  1  เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้ามาถึง  หรือไม่เกิน  6  เดือน นับแต่วันที่ผู้นำเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ

                  
   (2)  การพิจารณายกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว 
                             การพิจารณายกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วให้ถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
                            (2.1)   ของใช้ในบ้านเรือนจะยกเว้นได้  บุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้าตั้งในราชอาณาจักร  ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว  และของใช้ในบ้านเรือนที่จะยกเว้นได้เท่าที่เป็นจำนวนพอสมควร  เป็นต้นว่า  "วิทยุ"  ถ้ามีการนำเข้ามาก็จะยกเว้นให้เพียง  1  เครื่อง  ถ้ามีมากกว่า  1  เครื่อง  จะยกเว้นอากรให้เพียง  1  เครื่องเท่านั้น  และเครื่องที่ยกเว้นค่าอากรให้นั้นต้องเป็นเครื่องที่มีค่าอากรต่ำสุด  นอกจากวิทยุแล้วอาจมีตู้เย้น  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์  ฯลฯ  ให้ถือเกณฑ์เดียวกับวิทยุ
                            (2.2)  ชาวต่างประเทศย้ายภูมิลำเนามาตั้งในราชอาณาจักร  และข้าราชการไทยที่ไปประจำตำแหน่งในต่างประเทศนั้น  ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้บ้านเรือนเท่าที่เป็นจำนวนพอสมควร
                            (2.3)  นักเรียนไทย  หรือข้าราชการไทยที่ไปศึกษาวิชาดูงานในต่างประเทศ  และคนไทยที่ออกไปสู่ต่างประเทศตามปกติก่อนจะเข้ามาในประเทศไทย  และของนั้นจะต้องมีจำนวนเท่าที่พอสมควรตามฐานะของบุคคลนั้น ๆ และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า  1  ปี
                             (2.4)  การย้ายภูมิลำเนาให้ถือเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
                                        (2.4.1)  ชาวต่างประเทศ
                                                      (ก)  ชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรต้องเป็นผู้ได้รับโควต้าเข้าเมือง  ตามปรากฎในหนังสือเดินทางหรือใบประจำตัวคนต่างด้าว
                                                       (ข)  ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักร จะได้รับการอนุโลมให้ถือว่าย้ายภูมิลำเนา  ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานงานตรวจคนเข้าเมืองว่าบุคคลผู้นี้จะให้อยู่ได้ไม่ต่ำกว่า  1  ปี


                                          กรณีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นเรื่องรีบด่วนต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง  ประกอบการพิจารณา  คือ
                                          (1)  หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  รับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปี ๆ ไป
                                          (2)  หนังสืออนุญาตของกรมแรงงานว่า  ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี


                                                        (ค)  คนต่างด้าวที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการ  ต้องมีหนังสือของหน่วยงานราชการนั้น ๆ  รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท  NON  IMMIGRANAT  แล้วและจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  1  ปี
                                          กรณีชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนาตามสามีหรือภรรยาตาม  (ข)  และ  (ค)  ถ้าปรากฎว่าสามีหรือภรรยานั้น  ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า  1  ปี  หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อนุญาตให้อยู่ครั้งแรก  90  วัน  ก็ให้อนุโลมว่าย้ายภูมิลำเนา
                                          (2.4.2)  คนไทยหรือข้าราชการไทยที่ไปทำงาน หรือดำรงตำแหน่งในต่างประเทศหรือดูงานในต่างประเทศต้องอยู่ประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับ  เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง  หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร  หรือเสร็จสิ้นการดูงานก่อนกำหนด
                                           (2.4.3)  คนไทยที่ไปอยู่ประจำในต่างประเทศในกรณีอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  ต้องให้คำรับรองพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทย

                  สถานที่ติดต่อ  ที่ทำการฝ่ายพิธีการ  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารคลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานเชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 0-5327-7695

                        เวลาทำการ    08.30 -  16.30 น. จันทร์ - ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ

 

 

                                    

 

 

 เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี