ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
แบบฟอร์มและคำร้อง

 

1 กศก.122.pdf .doc
2 คำร้องทั่วไป .doc
3 คำร้องขอแก้ไข/ยกเลิกข้อมูลในระบบ e-Transfer .doc
4 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ในระบบ e-Transfer .doc
5 คำร้องลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบ e-Transfer .pdf
6 คำร้องขอนำของออกจากเขตปลอตอากร/เขตประประกอบการเสรีเป็นการชั่วคราว .doc
7 สัญญาประกัน (แนบท้ายเอกสารลำดับที่ 6) .doc
8 ใบสมัครโครงการ e-Transfer .doc
9 สัญญาประกันและทัณฑ์บนแนบ e-Transfer .doc
10 ใบรับรองการนำของเข้าเขตประกอบการเสรี .doc
11 ใบรับรองการนำของออกจากเขตประกอบการเสรี .doc
12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ .pdf
13 หนังสือมอบอำนาจ (บุคคล) .doc
14 คำร้องขอแก้ไขทั่วไป

.doc

15 คำขอโอนของระหว่างผู้ประกอบกิจการต่างเขต .doc
16 คำขอโอนของระหว่างผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี .doc
17 แบบแนบท้ายหมายเลข 1 .doc
18 แบบแนบท้ายหมายเลข 1-1 .doc
19 แบบแนบท้ายหมายเลข 2 .doc
20 แบบแนบท้ายหมายเลข 7 .doc
21 คำร้องขอนำวัสดุที่ไม่ใช้ฯ ออกไปทำลายนอกเขตฯ .doc
22 ใบรับรองการโอนสินค้าต่างเขต (ZONE) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน .doc
23

การใช้ระบบเครือข่ายกรมศุลกากร
      1.  from01.pdf
      2.  from02.pdf
      3.  from03.pdf
      4.  from04.pdf
      5.  from05.pdf
      6.  from09.pdf

.pdf
24

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๘/๒๕๕๕ เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
     1.   แบบลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ (นิติบุคคล) (แบบ 1).doc
     2.   แบบลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ (บุคคลธรรมดา) (แบบ 1-1).doc
     3.   แบบลงทะเบียนตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) (แบบ 2).doc
     4.   แบบลงทะเบียนตัวแทนออกของ (บุคคลธรรมดา) (แบบ 2-2).doc
     5.   แบบลงทะเบียนเคาน์เตอร์บริการ (แบบ 3).doc
     6.   แบบลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ (แบบ 4).doc
     7.   แบบตัวแทนเรือ - อากาศยาน (แนบ 5).doc
     8.   แบบลงทะเบียนธนาคารศุลกากร (แบบ 6).doc
     9.   แบบเปลี่ยนทะเบียน (แบบ 7).doc
     10.  แบบเปลี่ยนทะเบียน EDI (แบบ 8).doc
     11.  แบบยกเลิกการลงทะเบียน (แบบ 9).doc
     12.  คำขอต่ออายุทะเบียน (แบบ 10).doc

.doc
25

 

1.ตัวอย่างคำร้องขอนำสินค้าแก๊สในราชอาณาจักร (ที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าไปในเขตป ระกอบการเสรี

2.ตัวอย่างคำร้องขอนำสินค้าในราชอาณาจักร(ที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าไปในเขตประกอบการเสรี

3.ขอสรุปรายงานขอนำสินค้ามาในราชอาณาจักร (ที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าไปในเขตประกอบการค้าเสรี

 

 

 

 

 เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี